Skip to content

Eesmärgid ja tegevused

Eesmärgid ja tegevused

Eesmärgid:

 1. Tervisliku linna põhimõtete levitamine ja rakendamine Eestis.
 2. Koostöö arendamine võrgustikku kuuluvate kohaliku omavalitsuse üksuste vahel.
 3. Kontaktide loomine ja koostöö tervise arengu ning edendamise organisatsioonidega regionaalsel ja riiklikul tasandil.
 4. Kontaktide loomine ja koostöö teiste riikide tervislike linnade ning võrgustikega.
 5. Konverentside, seminaride, koolituste jmt organiseerimine.
 6. Ühisprojektide ja-uuringute kavandamine ning elluviimine.
 7. Ressursside otsimine võrgustiku tegevuse korraldamiseks.

Tegevused 2012–2013:

1. Kommunikatsioon

 • Võrgustiku kodulehe uuendamine
 • Võrgustikku tutvustav väiketrükis
 • Liikmete/kontaktisikute e-posti listi töölerakendamine
 • Visuaalne identiteet (logo kasutamine: kirjablankett, igale võrgustiku liikmele lipp jmt)

2. Koostöö võrgustiku liikmete vahel

 • Liikmete kontaktisikute võrgustiku moodustamine ja töölerakendamine
 • Võrgustiku jaoks prioriteetsete teemade väljaselgitamine ja kinnitamine lähiaastateks

3. Tegevus katusorganisatsioonina

 • Ühiste seisukohtade kujundamine ja edastamine regionaalsetele ning riiklikele koostööpartneritele (riiklikud poliitikad, strateegiad, tegevuskavad, Euroopa Liidu vahendite planeerimine aastateks 2014–2020 jne)
 • Koostöö Tervise Arengu Instituudiga, Eesti Linnade Liiduga, ministeeriumidega, maakondlike omavalitsusliitudega, tervisenõukogudega jne
 • Koostöö WHO Eesti esindusega

4. Rahvusvaheline koostöö

 • Osalemine WHO tervislike linnade konverentsidel

5. Ühisürituste organiseerimine

 • Konverents 2013. aastal (teema valik, korraldaja leidmine)
 • Võrgustiku liikmete suvekooli ellukutsumise arutelu

6. Ühisprojektid

 • Projektiideede kaardistamine

7. Ressursid

 • Võrgustiku ressursside ja võimalike rahastamisallikate analüüs ning eelarve koostamine

8. Muu tegevus

 • Võrgustiku põhikirja uuendamine