Skip to content

Haapsalu

Haapsalu

Haapsalu on ajalooline, rikkaliku kultuuripärandi, pikaajaliste küla- ja linnakultuuri traditsioonidega piirkond, kus säilitatakse ajaloolist paikkonna identiteeti olles samaaegselt Lääne-Eesti turismi tõmbekeskuseks aastaringsete kultuurisündmuste ja mitmekülgsete sportimisvõimalustega ühes neid toetava nüüdisaegse taristuga.

Haapsalu linna visiooniks on olla  arenenud sotsiaalse ja tehnilise taristuga, moodsa elukeskkonnaga keskkonnasõbralik ja pereväärtusi hoidev omavalitsus, kus on säilinud miljööväärtuslik linnakeskkond, mitmekesise looduse ja piirkondliku omapäraga maapiirkond ning avalikud teenused on elanikele kodust kättesaadavas kauguses. 

Linn on mitmekülgsete terviseedenduse võimalustega, kus on tagatud kvaliteetne tervishoiuteenus ja toetav sotsiaalhoolekande teenuste võrgustik.

Elukvaliteedi parandamisel rakendatakse terviseedenduslikke ja loodussõbralikke meetmeid.

Haapsalus tegutseb palju spordiklubisid, mis tänu linna korrastatud ja nüüdisajastatud sporditaristule pakuvad linlastele mitmekülgseid võimalusi spordiga tegelemiseks. Haapsalu linn toetab klubisid projektitoetuste kaudu.  

Toimivad spordikoolid, tugevad treenerid ja eestvedajad, treeninglaagrid, koostööprojektid ja mitmekülgsed spordiüritused tagavad, et aktiivne sporditegemine toimub Haapsalu linnas aastaringselt. Elanikel on olemas võimalused tegeleda sportimisega vastavalt oma huvidele.

Vaba aja ja sporditegevusi soovitakse teostada elukohajärgselt ja laiendada soovitakse ka välitingimustes olevaid või sinna loodavaid võimalusi. Panustatakse rohkem erinevate liikumisharrastuse võimaluste loomisesse.

Kuna Haapsalu on mereäärne linn, siis on oluline arendada merelisi teenuseid ja supelrandu, rajada uusi ja korrastada olemasolevaid supluskohti ning täiendada veespordialasid – arendada purjetamist, paadisõitu, veesuusatamist, lohesurfamist jne.

Haapsalu on laste-ja noortekeskne linn, kus on nüüdisaegne ja kaasav õpikeskkond ning arvukad võimalused üldharidust toetavate eri huvialade harrastamiseks, kutseoskuste omandamiseks ja elukestvaks õppeks. 2007. aastal omistati UNICEFi poolt Haapsalule laste-ja noortesõbraliku linna tiitel. Tiitli taotlemisel võttis Haapsalu linn kohustuseks kujundada linnas lastesõbralikku suhtumist, arendada sihipäraselt laste turvalisust ja tervist, võimaldada lastele head haridust ning mitmekülgset huvitegevust. Noori kaasatakse oluliste küsimuste aruteludesse ja linnaelu üle otsustamisel seatakse esikohale laste huvid.

Huvihariduse võimaldamiseks on Haapsalus Läänemaa Spordikool, Haapsalu Noorte Huvikeskus, Haapsalu Muusikakool, Haapsalu Kunstikool. Samuti tegutsevad huviringid ja-klubid Haapsalu Kultuurikeskuses ja munitsipaalkoolides. Toetatakse noorte omaalgatusi ja arendatakse noorte koostöö oskusi.

Haapsalu atraktiivsus ja teadvustamine seostub eelkõige turismi ja kuurortlinna mainega. Terviseteenus ja turism on nii Haapsalule kui ka kogu Läänemaale oluline arenev sektor.

Linna  eripäraks on tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste valdkond koos majutuse ja toitlustusega, millega seoses on igati õigustatud, et just Haapsallu on rajatud Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK), mille peamine idee on valdkonna arendus ning koostöö suurendamine piirkonna ettevõtetega, tagades valdkonnas teadmiste mahukama ettevõtluse arendamise.

Suurimad tervishoiu valdkonna teenusepakkujad on SA Läänemaa Haigla, AS Haapsalu Kuurort ja AS Heal ning  SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, viimane on riigis ainus omalaadne ning seetõttu riikliku tähtsusega tervishoiuasutus.

Hoolekandeteenuseid osutavad  SA Haapsalu Hoolekandekeskus, Haapsalu Sotsiaalmaja, mittetulundusühingud Läänemaa Naiste Tugikeskus, Sotsiaalhoole Ühing, Eesti Samaaria Misjon, Läänemaa Toidupank. Sotsiaalvõrgustiku olulise osa moodustavad sotsiaalvaldkonnaga seotud vabaühendused. Pikaajaliselt koostööd tehakse Läänemaa Puuetega Inimeste Koja, Läänemaa Invaühingu, Läänemaa Invaspordiklubi, Läänemaa Vaegkuuljate, Läänemaa Kurtide, Läänemaa Nägemisvaegurite, Läänemaa Puuetega Laste Vanemate, Läänemaa Lasterikaste Perede Liidu ja Läänemaa Pensionäride Ühinguga jne.