Skip to content

Ottawa harta

Ottawa harta

Ottawa Charter for Health Promotion, 1986

Pidades tervise mõistet üheks olulisemaks inimõiguseks, rõhutatakse Ottawa Hartas tervise tagamiseks vajalikke kindlaid eeltingimusisealhulgas rahu, piisavat sissetulekut, toitu ja eluaset, stabiilset ökosüsteemi ning vahendite säästlikku kasutamist. 

Nende eeltingimuste tunnustamine tõstab esile sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste, looduskeskkonna, individuaalse eluviisi ja tervise lahutamatu seose. See seos on võtmeks tervise terviklikule käsitlusele, mis on terviseedenduse kontseptuaalseks sisuks.

Terviseedenduse 3 peamist strateegiat:

  • tervise toetamine, loomaks tervist soodustavaid eelpool mainitud tingimusi
  • täieliku tervisepotentsiaali saavutamise võimaldamine kõigile inimestele
  • erinevate ühiskondlike huvide vahendamine tervise tugevdamise eesmärgil.

Tervist edendavate tegevuste 5 peamist tegevussuunda:

  • tööta välja ja arenda edasi avalikku tervislikku poliitikat
  • loo ja arenda tervislikku soodustavat keskkonda
  • tugevda kogukondlikku tegevust ja kogukonna osalust
  • arenda inimeste isiklikke tervisega seotud oskusi
  • orienteeri ümber tervishoiu teenused – pakkudes raviteenuste kõrval rohkem haigusi ennetavaid ja tervist tugevdavaid teenuseid

Ottawa Harta on kättesaadav WHO veebilehel neljas keeles – saksa, inglise, prantsuse ja vene keeles.