Skip to content

Saaremaa

Saaremaa

31683 elanikuga Saaremaa vald on uutele tuultele avatud, traditsioone hoidev, turvalise ja puhta elukeskkonnaga, mere ja taeva kaudu ühendatud tugeva kogukonnaga saar.

Saaremaa vald asub Lääne-Eesti saartel, suurim neist on Saaremaa, väiksemad Abruka ja Vilsandi. Saaremaa valla naabervallad asuvad samuti saartel- Muhu, Ruhnu ja Hiiumaa, idas on naabriks Pärnu linn.

Saaremaa valla ja kogu Saare maakonna administratiivne keskus on Kuressaare linn. Saare maakonnas on 1 linn, 9 alevikku ja 492 küla. Kuressaare asub Tallinnast 210 km, Tartust 328 km ja Pärnust 155 km kaugusel. Saare maakonnal puudub püsiühendus mandriga. Saaremaad ja Muhut ühendab Väikese väina tamm. Mandri ja saarte vaheline liiklus on korraldatud parvlaevade ja lennukitega.

Saare maakond on rahvaarvult 10. ja pindalalt 8. maakond. 98% maakonna rahvastikust moodustavad eestlased

Saare maakonna inimeste elu kõige olulisem mõjutaja on meri. Ettevõtlusvaldkondadest väärivad märkimist väikelaevaehitus, toiduaine-   ja elektroonikatööstus. Olulisel kohal on turism ja heaoluteenindus. Saarte jaoks olulise tähtsusega on püsiühendus mandri-Eestiga nii praamidega kui ka lennukitega ja maakonnasisesed ühendused väikesaartele. Traditsioonilistest tegevusaladest on säilinud kalandus ja põllumajandus.
1998. aastal sai Kuressaare, kui Saaremaa valla ainuke linn, esimese Eesti linnana Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) tervislike linnade võrgustiku liikmeks. Kuressaare linn oli eestvedaja MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik asutamisel 2002. aastal, on olnud tervislike linnade liikumise koordineerija Eestis ja osaleb aktiivselt (peale omavalitsuste ühinemist Saaremaa vallana) nüüd juba Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku töös ka praegu.

Nagu tervislikule omavalitsusele kohane, võetakse vallakodanike tervise edendamist arvesse ka kõigi valdkondade arendamisel. 2018.aastal valmis Saaremaa valla, Muhu valla ja Ruhnu valla koostöös Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil.

Profiili visiooni kohaselt elab  Saare maakonnas terve, elujõuline, töötahteline ja kehaliselt aktiivne kodanik.

Profiili missiooniks on heaolu loomine koostöös kogukonnaga


Aastatel 2005–2007 osales Kuressaare linn projektis „Heaolu tõstmine terviseliikumise kaudu piireületavas koostöös“, mille käigus koostati Kuressaare linna terviseliikumise strateegia aastateks 2007–2013. 2012. aastal viis linnavalitsus ellu projekti „Tööealised (kures)saarlased tervemaks ja liikuvamaks“.

Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4241/0201/8001/Saaremaa_valla_arengukava_2019_2030.pdf#

Saaremaa valla arengukava 2019-2030 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4241/0201/8001/Saaremaa_valla_arengukava_2019_2030.pdf#

Vastavalt Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilile on tervisliku maakonna eesmärgid:

Tagada Saare maakonna elanikele turvaline ja looduslähedane elukeskkond, propageerides keskkonda säästvat eluhoiakut;

Parandada elukeskkonna väärtust, investeerides tehnilise infrastruktuuri ja sotsiaalsfääri objektidesse;

Parandada ettevõtluskeskkonda, tagamaks maksujõulise elanikkonna püsimajäämise ja elama asumise Saare maakonda;

Kindlustada elanikele põhiteenuste kättesaadavus ja parandada osutatavate teenuste kvaliteeti;

Tervete eluviiside ja tervisespordi propageerimine;

Tervist ja keskkonda säästev ning inimressursi arengut soodustav töö-, õppe- ja elukeskkond;

Rohkesti tervisliku perekeskse ajaveetmise ja lõõgastumise võimalusi maakonnas.