Skip to content

WHO tervislike linnade baasindikaatorid

WHO tervislike linnade baasindikaatorid

A. Terviseindikaatorid
1. Suremus: kõik põhjused 
2. Surmapõhjused 
3. Alakaalulised sünnid 

B. Tervishoiteenuste indikaatorid
1. Terviseõpetuse programmid linnas 
2. Täielikult vaktsineeritud laste osakaal 
3. Elanike arv esmatasandi tervishoiuteenuse osutajate kohta 
4. Elanike arv ühe med.õe kohta 
5. Elanikkonna tervisekindlustusega kaetuse osakaal 
6. Esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus võõrkeeltes 
7. Volikogus tervisega seonduvate küsimuste arutamine aasta jooksul 

C. Keskkonnaindikaatorid
1. Õhusaaste 
2. Vee kvaliteet 
3. Heitveest eemaldatavate reostusainete osakaal 
4. Olmejäätmete kogumise kvaliteedi indeks 
5. Olmejäätmete käitlemise kvaliteedi indeks 
6. Roheliste alade osakaal linna territooriumil 
7. Avalik juurdepääs rohelistele aladele 
8. Mahajäetud tööstusalad 
9. Spordi- ja vabaaja veetmise rajatised 
10.  Jalakäijate tänavad 
11.  Jalgrattateed 
12.  Ühiskondlik transport (iste- ja seisukohtade arv) 
13.  Linna kaetus ühiskondliku transpordivõrguga  
14.  Eluase  

D. Sotsiaal- ja majanduslikud indikaatorid 
1. Mittestandardsetes elamutes elavate inimeste osakaal 
2. Kodutute hinnanguline arv 
3. Tööpuudus 
4. Inimeste osakaal, kelle teenistus jääb allapoole keskmist sissetulekut  
5. Lastaiakohtade (päevahoiu) olemasolu eelkooliealistele lastele 
6. Elussündide osakaal <20; 20-34; 35+ aastaste emade kohta 
7. Abortide osakaal elussündide suhtes 
8. Töötavate erivajadustega inimeste osakaal